Home > Board of Directors

Board of Directors

Chairperson of Board of Directors
Shigehiko Kawakami

Directors
Chizuko konya
Daisuke Sawamura
Hironobu Ihn
Hiroshi Yasuda
Hiroto Terashi
Kunio Tsukada
Makiko Tanaka
Masami Hidaka
Masatoshi Abe
Noboru Makabe
Ryoji Tsuboi
Shigeru Ichioka
Takafumi Kadono
Yuhei Yamamoto
Yukiko Minami
Yuko Mizokami
Yumiko Fujimoto
Yusuke Sekine

Auditors
Hideko Tanaka
Hiromi Sanada
Yoshio Mino

▲Page Top