Home > Board of Directors

Board of Directors

Chairperson of Board of Directors
Shigehiko Kawakami

Directors
Chizuko konya
Hironobu Ihn
Hiroshi Yasuda
Hiroto Terashi
Junko Sugama
Kazue Aoki
Kenichiro Shide
Kunio Tsukada
Masaharu Sugimoto
Masatoshi Abe
Mihoko Ishizawa
Norihiko Ohura
Ryoji Tsuboi
Takafumi Kadono
Takashi Komeda
Yuhei Yamamoto
Yukiko Minami
Yusuke Sekine

Auditors
Hideko Tanaka
Hiromi Sanada
Yoshiki Miyachi

▲Page Top