Japanese Society of Pressure Ulcers

Board of Directors

Chairperson of Board of Directors
Masahiro Tachi
Directors
 • Daisuke Sawamura
 • Ichiro Hashimoto
 • Junko Sugama
 • Junko Yotsuya
 • Kayoko Oguro
 • Kenichi Shimada
 • Makiko Tanaka
 • Masami Hidaka
 • Masatoshi Abe
 • Mihoko Ishizawa
 • Noboru Makabe
 • Satoshi Urushidate
 • Seiichiro Motegi
 • Shigeki Ikushima
 • Shigeru Ichioka
 • Shuhei Fukuro
 • Toshihiro Kitte
 • Yoko Mitomi
 • Yuko Mizokami
 • Zenzo Isogai
Auditors
 • Hideko Tanaka
 • Hiroto Terashi
 • Takao Tachibana